ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол засідання Директор комунального закладу

педагогічної ради «Дубенська спеціальна

комунального закладу школа І-ІІ ступенів»

«Дубенська спеціальна Рівненської обласної ради

школа І-ІІ ступенів» ____________Т.В.Куцеля Рівненської обласної ради ________________ 2020 р.

__________2020№____

Робоча освітня програма

комунального закладу

«Дубенська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

на 2020-2021 навчальний рік

Робоча освітня програма комунального закладу «Дубенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради (далі-Дубенська спеціальна школа) розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Концепції Нової української школи, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 року №144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 410/22942 « Про затвердження державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл(шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів» та листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 №1/9-421 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в спеціальних закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»,

Робоча освітня програма розроблена на основі:

- Програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (Гриф

Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 № 1/11- 6940);

- Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №816;

- Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №814 (додаток 16 до Типової освітньої програми);

- Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2-го класу з порушеннями інтелектуального розвитку, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 р. № 917;

- Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2020 р. №467;

- Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. №693 (таблиця 14 до Типової освітньої програми);

- Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 р. №627 (таблиця18 до Типової освітньої програми).

Головним завданням дошкільного виховання Дубенської спеціальної школи є забезпечення права дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку на здобуття дошкільної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, системного психологопедагогічного супроводження, розвитку природних здібностей і обдарувань, засвоєнню вихованцями норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та самообслуговування.

Освітня діяльність складається з таких необхідних компонентів організації корекційно-виховного процесу, що створені з урахуванням особливостей дітей з інтелектуальними порушеннями :

- Формування елементарних математичних уявлень

- Розвиток мовлення

- Ознайомлення з навколишнім

- Трудове виховання

- Фізичне виховання

- Ігрова діяльність

- Музичне виховання

- Сенсорне виховання

- Ритміка

Починаючи з першого року навчання велика увага приділяється рівномірному розподілу всіх видів активності за основними лініями розвитку. Тривалість занять становить 15 хв. У різновіковій групі тривалість заняття диференціюється, орієнтуючись на вік кожної дитини.

У дошкільних групах закладу встановлено 5-денний робочий тиждень, а графік роботи відповідає режиму дня та структурі навчального року. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», проводився розподіл занять на тиждень.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Розподіл занять на тиждень

для дітей дошкільного віку

комунального закладу «Дубенська спеціальна школа I-II ступенів» Рівненської обласної ради на 2020/2021 н. р.

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
(різновікові від 3 до 6 (7)
Ознайомлення з навколишнім 2
Формування елементарних математичних уявлень 2
Музичне виховання 2
Сенсорне виховання 2
Розвиток мовлення 2
Фізичне виховання 2
Ігрова діяльність 3
Трудове виховання 1
Ритміка 2
Загальна кількість занять на тиждень 18
Максимальна кількість занять на тиждень 18

Упродовж навчального року з вихованцями працює команда педагогів: вихователі, вчителі-дефектологи, музичний керівник, соціальний педагог, практичний психолог, помічники вихователів та медичні сестри.

Корекційно-виховна робота з дітьми дошкільного віку,які мають порушення інтелектуального розвитку, базується на забезпеченні їх прав на спеціальну освіту, організацію навчально-пізнавальної діяльності, співпрацю сім’ї та закладу.

Корекційно-освітній процес у дошкільній групі організовується на принципах наступності та перспективності. Реалізація даних принципів у закладі полягає у забезпеченні єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку. Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, розвитку пізнавальної діяльності, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, шанування своєї гідності та гідності інших людей, збереження здоров’я.

Відповідно до розділу 2 статті 12 пункту 4-5 Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається з 6 років. Діти яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Діти, які мають порушення інтелектуального розвитку, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

Освітня програма початкової освіти Дубенської спеціальної школи (далі- Освітня програма) розроблена з врахуванням сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку.

Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- корекційно-розвиткової спрямованості навчання;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичноїспрямованостізмісту;

- наступності і перспективностінавчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності

Засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в навчальному плані;

- очікуванні результати навчання здобувачів початкової освіти;

- пропонований перелік комплектів навчальних предметів (додаток 1)

- перелік програм з корекційно-розвиткової роботи, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (додаток 2);

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для 1-А кл.,1-Б кл., 2 кл 3-А, 3-Б., 4 кл.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальний план містить інваріантну складову та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення корекційно-розвиткових занять.

Державний стандарт початкової освіти складається з освітніх галузей: «Мовно-літературна» або «Мови і літератури», «Математика», «Природнича» або «Природознавство», «Соціальна і здоров’язбережувальна» або «Суспільствознавство», «Громадянська та історична», «Технологічна» або «Технології», «Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна» або « Основи здоров’я і фізична культура», які реалізуються через навчальні предмети.

Інваріантна складова навчальних планів включає години корекційно-розвиткової роботи, яка спрямована на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з порушеннями інтелектуального розвитку до навчання у закладі освіти;

- створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається урахуванням особливостей розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Мета корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями - психофізичний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з інтелектуальними порушеннями.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями є:

- формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей;

- розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення;

- корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.

Мета корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня - формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня є:

- соціальна адаптація дітей;

- корекція розвитку;

- загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

Навчання дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня буде здійснюватися за спеціальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. З урахуванням контингенту учнів, особливостей психофізичного розвитку педагоги закладу можуть розробляти локальні програми.

Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учня.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001р. №128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за №229/6517(зі змінами) та Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019р. №221.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. До ключових компетентностей належать:

володіння державною мовою, що передбачає уміння (самостійно або за допомогою) усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) (українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування), що передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти;

екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних, їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання, діти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвиткубудуть здійснюватися на суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання.

Упродовж навчання в початковій школі учнів необхідно навчати способам самоконтролю, що сприятимуть вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення учнів у 1-2-3-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, проте ,у (3) 4 класі - (за рішенням педагогічної ради школи) – формувальному та підсумковому (бальному оцінюванню).

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо коригування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень учнів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в навчальному плані;

- очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти;

- пропонований перелік комплектів навчальних програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (додаток 3);

- перелік програм корекційно-розвиткової роботи, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (додаток 4);

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 5-10 кл.

Навчальний план даєціліснеуявлення про зміст і структуру другого рівняосвіти, встановлюєпогодиннеспіввідношенняміж предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальний план містить інваріантну складову та варіативну складову якою передбачено додаткові години на вивчення індивідуальних та групових занять (укр.мова).

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (5-10-ті класи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку) складається з семи освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальних планах реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література».

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-10 класи).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5-9 класи), «Географія» (6-9 класи), «Фізика і хімія у побуті» (7-9 класи).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України» (7-10), «Я у світі» (5 клас).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» (5-8 класи).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання» (5-10 класи), «Інформатика» (5-10 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-10 класи) та «Фізична культура» (5-10 класи). Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури.

Навчальні плани обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

«Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального закладу загальної середньої освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури.

Варіативна складова, навчальних планів використовується на:

- індивідуальні та групові заняття.

У спеціальній школі години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 року №144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 410/22942 « Про затвердження державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл(шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів»).

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти

забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учня.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001р. №128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за №229/6517(зі змінами).

Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-ти денним навчальним тижнем.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною мовою (і рідною - у разівідмінності, українською жестовою або за допомогоюальтернативнихзасобівспілкування) Уміння: (самостійноабо за допомогою) ставитизапитання та розпізнавати проблему; робитивисновки на основіінформації, поданої в різних формах (у текстовійформі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати та перетворюватитексти задач письмово, грамотно висловлюватисярідноюмовою; доречно та коректновживати в мовленнітермінологію з окремихпредметів, чітко та зрозумілоформулювати думку, аргументувати, доводитиправильністьтверджень, поповнюватисвійактивний та пасивнийсловниковий запас. Ставлення: розуміннячітких та лаконічнихформулювань. Навчальніресурси: означення понять, формулюваннявластивостей, доведення правил, теорем.
3 Математична компетентність Уміння: (самостійноабо за допомогою) оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювативідношенняміжреальнимиоб'єктаминавколишньоїдійсності (природними, культурними, технічнимитощо); розв'язуватизадачі, зокрема практичного змісту; будувати та досліджуватинайпростішіматематичнімоделіреальнихоб'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінюватирезультати; прогнозувати в контекстінавчальних та практичних задач; використовуватиматематичніметоди у життєвихситуаціях. Ставлення: усвідомленнязначення математики для повноцінногожиття в сучасномусуспільстві, розвиткутехнологічного, економічного й оборонногопотенціалудержави, успішноговивченняіншихпредметів. Навчальніресурси: розв'язанняматематичних задач, зокрема таких, щомоделюютьреальніжиттєвіситуації.
4 Основнікомпетентності у природничихнауках і технологіях Уміння: (самостійноабо за допомогою) розпізнаватипроблеми, щовиникають у довкіллі; будувати та досліджуватиприродніявища та цроцеси; користуватисятехнологічнимипристроями. Ставлення: усвідомленняважливостіприродничих наук як універсальноїмови наук, техніки та технологій, усвідомленняролінауковихцей у сучаснихінформаційнихтехнологіях. Навчальніресурси: складанняграфіків та діаграм, якіілюструютьфункціональнізалежностірезультатіввпливулюдськоїдіяльності на природу.
5 Інформаційно- цифрова компетентність Уміння: (самостійно та за допомогою) структуруватидані; діяти за алгоритмом та складатиалгоритми; визначатидостатністьданих для розв'язаннязадачі; використовуватирізнізнаковісистеми; знаходитиінформацію та оцінюватиїїдостовірність; доводитиістинністьтверджень. Ставлення: осмисленняінформації та джерелїїотримання; усвідомленняважливостіінформаційнихтехнологій для ефективногорозв'язанняматематичних задач. Навчальніресурси: візуалізаціяданих, побудоваграфіків та діаграм за допомогоюпрограмнихзасобів.
6 Уміннявчитисявпродовжжиття Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати мету навчальноїдіяльності, відбирати й застосовуватипотрібнізнання та способидіяльності для досягненняцієї мети; організовувати та планувати свою навчальнудіяльність; моделювативласнуосвітнютраєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінюватирезультатисвоєїнавчальноїдіяльності; доводитиправильністьвласногосудженняабовизнаватипомилковість. Ставлення: усвідомленнявласнихосвітніх потреб та цінностіновихзнань і вмінь; зацікавленість у пізнаннісвіту; розумінняважливостівчитисявпродовжжиття; прагнення до вдосконаленнярезультатівсвоєїдіяльності. Навчальніресурси: моделюваннявласноїосвітньоїтраєкторії.
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішуватижиттєвіпроблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалюватиоптимальнірішення; використовуватикритеріїпрактичності, ефективності з метою виборунайкращогорішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовуватирізністратегії, шукаючиоптимальнихспособіврозв'язанняжиттєвогозавдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, щоуспіхкоманди - цеособистийуспіх; позитивнеоцінювання та підтримкаконструктивнихідейінших. Навчальніресурси: завданняпідприємницькогозмісту (оптимізаційнізадачі).
8 Соціальна і громадянськакомпетентності Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювативласну думку, слухати і чутиінших, оцінюватиаргументи та змінювати думку на основідоказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалюватиаргументованірішення в життєвихситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувативласну роль в команднійроботі; аналізувативласнуекономічнуситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому коліпослуг і товарів на основічіткихкритеріїв, робитиспоживчийвибір, спираючись на різнідані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівнеставлення до іншихнезалежновідстатків, соціальногопоходження; відповідальність за спільну справу; повага до прав людини. Навчальніресурси: завданнясоціальногозмісту.
9 Обізнаність і самовираження у сферікультури Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, (в тому числі за допомогоюукраїнськоїжестовоїмови, альтернативнихзасобівспілкування) національні та культурніособливостіспіврозмовників та дотримуючисьетикиспілкування та взаємодії; враховуватихудожньо-естетичнускладову при створенніпродуктівсвоєїдіяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальномусуспільстві; усвідомленнявпливуокремого предмета на людську культуру та розвитоксуспільства. Навчальніресурси: математичнімоделі в різних видах мистецтва.
10 Екологічнаграмотність і здоровежиття Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати та оцінюватисоціально-економічніподії в державі на основірізнихданих; враховуватиправові, етичні, екологічні та соціальнінаслідкирішень. Ставлення: усвідомленнявзаємозв'язку кожного окремого предмета та екології на основірізнихданих; ощадне, бережливевідношення до природнихресурсів, чистотцдовкілля та дотриманнясанітарних норм побуту; розглядпорівняльної характеристики щодовибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотинутощо. Навчальніресурси: навчальніпроекти, завданнясоціально-економічного, екологічногозмісту; задачі, якісприяютьусвідомленнюцінності здорового способу життя

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому; розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях. Навчання з наскрізними лініями реалізується насамперед через:

- організацію навчального середовища - зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

- окремі предмети - виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання.

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізналінія Коротка характеристика
Екологічнабезпека й сталийрозвиток Формування в здобувачівосвітисоціальноїактивності, відповідальності та екологічноїсвідомості, готовностібрати участь у вирішенніпитаньзбереженнядовкілля і розвиткусуспільства, усвідомленняважливостісталогорозвитку для майбутніхпоколінь. Проблематика наскрізноїлініїреалізується через завдання з реальнимиданими про використанняприроднихресурсів, їхзбереження та примноження. Аналізцихданихсприяєрозвиткубережливогоставлення до навколишньогосередовища, екології, формування критичного мислення, вміннявирішуватипроблеми, критично оцінюватиперспективирозвиткунавколишньогосередовища і людини.
Громадянська відповідальність Сприятимеформуваннювідповідальногогромадянина, щорозумієпринципи та механізмифункціонуваннясуспільства. Цянаскрізналініязасвоюєтьсяпереважно через колективнудіяльність, яка поєднуєокреміпредметиміж собою та розвиває у здобувачівосвітиготовність до співпраці, толерантністьщодорізноманітнихспособівдіяльності і думок. Вивченняокремого предмета маєвикликати у здобувачівосвітиякомогабільшепозитивнихемоцій, а їїзміст - бути націленим на вихованняпорядності, старанності, систематичності, послідовності, наполегливості та чесності. Приклад вчителя є важливим у формуванні толерантного ставлення один до одного, незалежноговідрівнянавчальнихдосягнень та особливостейпсихофізичногорозвитку.
Здоров’я ібезпека Завданнямнаскрізноїлінії є становленняздобувачаосвіти як свідомогогромадянина, здатного вести здоровий спосібжиття та формуватинавколо себе безпечнежиттєвесередовище. Реалізується через завдання з реальнимиданими про безпеку та охоронуздоров’я (текстовізавданняпов’язані з середовищемдорожньогоруху, рухомпішоходівтранспортнихзасобів).
Підприємливість і фінансоваграмотність Наскрізналініянацілена на розвитоклідерськихініціатив, здатністьуспішнодіяти в технологічномушвидкозмінномусередовищі, забезпеченнякращогорозумінняздобувачамиосвітипрактичнихаспектівфінансовихпитань, (здійсненнязаощаджень, інвестуваннязапозичення, страхуваннякредитуваннятощо). Реалізується через розв’язуванняпрактичнихзавданьщодоплануваннягосподарськоїдіяльності та реальноїоцінкивласнихможливостей, складаннясімейного бюджету, формуванняекономногоставлення до природнихресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення здобувачів освіти до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Додаток 1

Перелік комплектів навчальних програм для здобувачів базової середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

1. Комплект навчальних програм дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, 2-4 клас (українська мова, літературне читання, сходинки до інформатики, трудове навчання, фізкультура, математика, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, я у світі, природознавство, основи здоров’я)

Додаток 2

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів початкової освіти, для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

1. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю (Бобренко І. В.). 2. Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю (Левченко Л. Й., Гладченко І. В.). 3. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями.( Автор-Ярмола Н.А.) 4. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями.( автор-Хайдаровао.С, Блеч Г.О.)

Додаток 3

Перелік комплектів навчальних програм для здобувачів базової середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

1. Комплект навчальних програм дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, 5-10 класів (українська мова, українська література, Я у світі, Історія України, основи правознавства, математика, природознавство, географія, фізика і хімія у побуті, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, інформатика, основи здоров’я, фізична культура) 2. Навчальна програма з трудового навчання ( сантехнічна справа) для 10 класу для дітей з інтелектуальними порушеннями. (Автор-учитель комунального закладу «Дубенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради - Бондарчук В.Д.) 3. Навчальна програма з музичного мистецтва для 6,7 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями. (Автор-учителі комунального закладу «Дубенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради Міщеня І.І., Огороднік О.Ф.)

Додаток 4

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів базової середньої освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

1. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (Бобренко І. В.). 2. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (Остапенко Л.І.; Тарновська Л.І.). 3. Програма «Розвиток мовлення» для 5-9 класів спеціальних закладів освіти для дітей з інтелектуальним порушеннями(Автор-учителі комунального закладу «Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів» Рівненської обласної ради Міщеня І.І., Огороднік О.Ф., Момотюк Л.В.) 4. Програма «Розвиток мовлення» для 10 класу спеціальних закладів освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (Автор-учитель комунального закладу «Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради Міщеня І.І.)
Кiлькiсть переглядiв: 76

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Дата останньої зміни 25 Квітня 2023

Фотогалерея