СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)
м. Дубно

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі - Спеціальна школа).

Спеціальна школа є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Спеціальна школа є правонаступником усіх прав та обов'язків Дубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Рівненської обласної ради, статут якої затверджено наказом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації від 14 березня 2006 року №86 та зареєстровано Державним реєстратором виконавчого комітету Дубенської міської ради Рівненської області 27 листопада 2006 року №1 605 105 0001 000364, ідентифікаційний код - 22569930.

1.2. Власником Спеціальної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

У 1.3. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією

України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Сімейним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про спеціальну школу, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими ч, планами роботи.

1.4. Спеціальна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядчої документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Спеціальна школа набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Спеціальної школи здійснює Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Спеціальна школа є комунальним закладом, бюджетною установою та фінансується з обласного бюджету.

1.7. Спеціальна школа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Спеціальна школа не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Спеціальної школи.


з

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Спеціальної школи. Спеціальна школа не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Спеціальна школа має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах.

1.11. Найменування Спеціальної школи:

-повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

- скорочене: ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА.

1.12. Юридична адреса: вул. Фабрична, 6, м.Дубно, Рівненська область, 35600.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

2.1. Спеціальна школа створена з метою забезпечення здобуття певного у рівня освіти, корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми

потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку.

2.2. Головними завданнями Спеціальної школи є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими інтелектуальними порушеннями, на здобуття певного рівня загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;

забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного С мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;

сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);

сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

2.3. Предметом діяльності Спеціальної школи є:

базова загальна середня освіта;

початкова освіта;

дошкільна освіта.

2.4. Спеціальна школа може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти.

2.5. Для здійснення статутної діяльності у Спеціальній школі діють структурні підрозділи, у тому числі дошкільні групи, інтернат з частковим або повним утриманням учнів, вихованців.

2.6. Утримання учнів, вихованців в інтернаті Спеціальної школи здійснюється за рахунок засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, функції опікуна (піклувальника) щодо яких покладено на адміністрацію Спеціальної школи, перебувають у цій Спеціальній школі на повному державному утриманні.

2.7. Мовою освітнього процесу в Спеціальній школі є державна мова.

2.8. Навчально-методичне, науково-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюються Спеціальною школою відповідно до чинного законодавства.

2.9. Спеціальна школа може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його Статутної діяльності.

2.10. Спеціальна школа може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.11. Спеціальна школа формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.12. Спеціальна школа має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.13. Для забезпечення виконання покладених на Спеціальну школу завдань, зобов’язань Спеціальна школа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

3. ВИД ТА СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

3.1. Спеціальна школа є спеціальною школою І - II ступенів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

3.2. Спеціальна школа забезпечує здобуття загальної середньої освіти на двох рівнях освіти:

початкова освіта (1-4 класи);

базова середня освіта (5-10 (11) класи).

3.3. Для учнів, які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально- матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів, вихованців до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників.

3.4. Діти із складними порушеннями розвитку можуть навчатися в окремих класах Спеціальної школи за умови, що одне з наявних порушень відповідає порушенням основного контингенту учнів (вихованців).


Гранична наповнюваність класів визначається Положенням про спеціальну школу.

Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів.

Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш як на одну особу.

У Спеціальній школі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти учнями (вихованцями) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або різні класи.

Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час утворюються виховні групи.

Наповнюваність виховних груп у Спеціальній школі відповідає наповнюваності класів, а дошкільних груп - нормативам, встановленим МОН.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Спеціальній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

3.5. Мережа класів (груп), дошкільних груп, їх наповнюваність та розподіл учнів, вихованців одного року навчання між класами (групами) затверджуються директором Спеціальної школи.

3.6. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку учня, вихованця у Спеціальній школі функціонує психолого-педагогічний консиліум, який утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу. Психолого- педагогічний консиліум діє на підставі Положення, що затверджується керівником Спеціальної школи з урахуванням Положення про спеціальну школу, затвердженого Кабінетом Міністрів України та цього Статуту.

4. ЗАРАХУВАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Зарахування учнів (вихованців) до Спеціальної школи, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку, встановленому МОН.

4.2. Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою, в тому числі за місцем проживання.

До 1 класу Спеціальної школи зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту. Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

До Спеціальної школи можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу освіти. Керівник Спеціальної школи

зараховує таку особу та за потреби узгоджує із Власником Спеціальної школи організаційні питання щодо утримання особи з особливими освітніми потребами в Спеціальній школі.

4.3. Режим роботи Спеціальної школи визначається відповідно до специфіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується директором.

4.4. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, схвалюються педагогічною радою Спеціальної школи та затверджуються директором.

Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства та затверджується директором.

4.5. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять забороняється крім особливих випадків, передбачених законодавством.

4.6. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті Спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаштування дітей до інтернату Спеціальної школи затверджується наказом директора.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті Спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату Спеціальної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул.

Для перебування учнів (вихованців) у Спеціальній школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп Спеціальної школи, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату Спеціальної школи.

4.7. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) Спеціальної школи здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.

4.8. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Спеціальної школи, або відповідними закладами охорони здоров’я, на території обслуговування яких розташована Спеціальна школа. У разі потреби медичний працівник Спеціальної школи надає першу медичну допомогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

4.9. Відповідальність за організацію діяльності Спеціальної школи, додержання вимог санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм та організацію харчування учнів (вихованців) покладається на засновника та директора.

Харчування учнів, вихованців у Спеціальній школі здійснюється відповідно до норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України.

4.10. Освітній процес у Спеціальній школі здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).

Освітня програма повинна передбачати корекційно-розвиїковий складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою Спеціальної школи та затверджується директором.

Освітня програма повинна передбачати корекційно-розвитковий складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою Спеціальної школи та затверджується директором.

4.11. Корекційно-розвиткова робота у Спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про спеціальну школу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.

4.12. Порядок організації та здійснення освітнього процесу у Спеціальній школі визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про спеціальну школу, затвердженим Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

4.13. Оцінювання результатів навчання учнів у Спеціальній школі здійснюється відповідно до актів законодавства.

Учням, з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту в Спеціальній школі, видається в установленому законодавством порядку документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, що є підставою для вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Учні з помірними порушеннями інтелектуального розвитку, які завершили повний курс навчання у Спеціальній школі, отримують відповідний документ про освіту для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями.

4.14. Для всебічного розвитку учнів, вихованців у Спеціальній школі утворюються, зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції або залучаються заклади позашкільної освіти.

4.15. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи Спеціальної школи та спрямовується на формування навичок та компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня, вихованця.

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у Спеціальній школі є:

учні, вихованці;

керівники, педагогічні працівники, психолог, інші спеціалісти;

батьки учнів, вихованців або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус учасників освітнього, корекційно-розвиткового процесу, їхні права, обов'язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади), навантаження та інші види діяльності, атестація тощо визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Спеціальної школи.

5.3. Учні, вихованці Спеціальної школи мають право на: якісні освітні, корекційно-розвиткові послуги; повноцінне та якісне харчування;

безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання та праці; захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь- яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

інші права згідно із законодавством.

5.4. Учні (вихованці) Спеціальної школи зобов'язані: дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту, режиму дня,

моральних, етичних норм та правил особистої гігієни, правил техніки безпеки;

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі відповідних Державних стандартів та підвищувати загальний культурний рівень;

бережно ставитися до особистого майна та майна Спеціальної школи; виконувати інші обов’язки, визначені актами законодавства.

5.5. Учням (вихованцям) Спеціальної школи забороняється: порушувати режим дня Спеціальної школи; самовільно залишати територію Спеціальної школи; порушувати правила техніки безпеки.

5.6. Педагогічними працівниками Спеціальної школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність і якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);

участь в обговорені та вирішенні питань організації освітнього процесу; педагогічну ініціативу;

участь у роботі органів громадського самоврядування Спеціальної школи; підвищення кваліфікації;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю; інші права згідно із законодавством.

5.8. Педагогічні працівники зобов'язані:


постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення учнями (вихованцями) Спеціальної школи передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей учнів (вихованців) Спеціальної школи, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями (вихованцями) Спеціальної школи в освітньому процесі; дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

виховувати в учнів (вихованців) Спеціальної школи повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати в учнів, вихованців Спеціальної школи прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати учнів (вихованців) Спеціальної школи під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувана освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Спеціальної школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

виконувати статут та правила внутрішнього трудового розпорядку Спеціальної школи, умови трудового договору (контракту), накази, розпорядження керівника Спеціальної школи, свої посадові обов’язки; брати участь в роботі педагогічної ради;

повідомляти керівництво Спеціальної школи про факти булінгу (цькування) стосовно учнів (вихованців), педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

5.9. Працівники, у яких діти перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, несуть відповідальність за збереження їх життя, фізичного і психічного здоров'я відповідно до законодавства.

5.10. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; брати участь у громадському самоврядуванні Спеціальної школи, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Спеціальної школи;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Спеціальній школі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи,


дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

отримувати інформацію про діяльність Спеціальної школи, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Спеціальній школі та її освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику Спеціальної школи заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

інші права, визначені законодавством.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

сприяти керівництву Спеціальної школи у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування), виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Спеціальній школі;

дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Спеціальної школи;

виконувати інші обов’язки, визначені законодавством.

6. МАЙНО СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

6.1. Майно Спеціальної школи становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Спеціальної школи.

6.2. Майно Спеціальної школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Спеціальною школою на праві оперативного управління.

6.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Спеціальної школи здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

6.4. Джерелами формування майна Спеціальної школи є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Фінансово-господарська діяльність Спеціальної школи та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до законодавчих і нормативно-правових актів та цього Статуту.

6.6. Фінансування Спеціальної школи здійснюється на підставі кошторису. Штатний розпис Спеціальної школи розробляється на підставі Типових штатів і затверджується в установленному законодавством порядку. Виходячи з інтересів Спеціальної школи, освітнього процесу та інших поважних причин можуть вводитись в установленому порядку додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та постійною комісією обласної ради з питань гуманітарної політики в межах загальної кількості посад, визначеної за типовими штатними нормативами.

7. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

7.1. Спеціальна школа зобов'язана виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

7.2. Спеціальна школа не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Спеціальна школа має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

7.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.4. Спеціальна школа у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

7.5. Спеціальна школа не має в своєму складі інших юридичних осіб.

7.6. Відносини Спеціальної школи з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

7.7. Спеціальна школа має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Спеціальна школа має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

7.8. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства України, може мати філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених законодавством.

7.9. Спеціальна школа повинна затверджувати в установленому порядку перспективний та річні плани роботи і забезпечувати їх виконання.

7.10. Спеціальна школа щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком, надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, звіт про виконання планів роботи.

7.11. Спеціальна школа веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

7.12. Спеціальна школа забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

7.13. Спеціальна школа провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

7.14. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Спеціальна школа може займатися тільки на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законом порядку.

7.15. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

7.16. Спеціальна школа є неприбутковою організацією.

7.16.1. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.16.2. Доходи (прибутки) Спеціальної школи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спеціальної школи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Спеціальної школи.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ

ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

8.1. Органом управління Спеціальної школи є Рівненська обласна рада.

8.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

призначення та звільнення керівника Спеціальної школи;

визначення основних напрямків діяльності Спеціальної школи;

затвердження та внесення змін до Статуту Спеціальної школи;

розпорядження основними засобами Спеціальної школи;

прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику, заставу, оренду;

прийняття рішення про припинення діяльності Спеціальної школи, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

затвердження звітів про виконання Спеціальною школою своїх планів роботи;

погодження кошторису та штатного розпису Спеціальної школи в установленому порядку;

здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Спеціальної школи.

8.2.1. Спеціальна школа визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.

Керівник Спеціальної школи

8.3. Керівництво поточною діяльністю Спеціальної школи здійснює її директор (далі - Керівник), який призначається в установленому порядку Власником шляхом укладання контракту.

Директор Спеціальної школи повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років.

8.4. У Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

8.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

8.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Спеціальної школи, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності

Спеціальної школи відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

8.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Спеціальної школи з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

8.8. Керівник Спеціальної школи: організовує діяльність Спеціальної школи;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності, матеріально- технічного забезпечення Спеціальної школи;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Спеціальної школи;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Спеціальної школи;

сприяє здоровому способу життя вихованців, учнів та працівників Спеціальної школи;

забезпечує виконання законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості Спеціальної школи, оприлюднення інформації про діяльність Спеціальної школи;

вирішує поточні питання роботи Спеціальної школи; вирішує внутрішні кадрові питання;

організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю; вирішує питання оплати праці працівників Спеціальної школи відповідно до законодавства України;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Спеціальної школи; видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Спеціальної школи;

відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Спеціальної школи; має право першого підпису на фінансових документах; розпоряджається коштами та майном Спеціальної школи відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

затверджує положення про структурні підрозділи Спеціальної школи, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Спеціальної школи; зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Спеціальної школи згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі майна Спеціальної школи;

несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Спеціальної школи;

вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених законодавством України.

8.9. При здійсненні діяльності Спеціальної школи Керівник забезпечує: дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством

України щодо діяльності Спеціальної школи;

організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Спеціальної школи;

розробку структури та штатного розпису Спеціальної школи та подання їх на погодження до Рівненської обласної ради;

належний рівень побутових умов для перебування в Спеціальній школі; виконання Спеціальною школою у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

8.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Спеціальної школи та здійснює контроль за їх виконанням.

8.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Спеціальної школи в межах чинного законодавства України.

8.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує особа, визначена Власником в установленому порядку.

8.13. Керівник та головний бухгалтер Спеціальної школи несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

8.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Спеціальна школа у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

8.15. У Спеціальній школі діє колегіальний орган - педагогічна рада, яку очолює Керівник. Усі педагогічні працівники Спеціальної школи мають брати участь у засіданні педагогічної ради.

8.16. Організація діяльності педагогічної ради визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно- правовими документами.

8.17. Педагогічна рада Спеціальної школи: планує роботу Спеціальної школи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) Спеціальної школи та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального заохочення учнів (вихованців), працівників Спеціальної школи та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників Спеціальної школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Спеціальної школи та проведення громадської акредитації Спеціальної школи;

розглядає інші питання, віднесені законом та цим Статутом до її повноважень.

8.18. Рішення педагогічної ради Спеціальної школи вводяться в дію наказами Керівника Спеціальної школи.

8.19. За рішенням Власника у Спеціальній школі може бути створена піклувальна рада. Положення про піклувальну раду Спеціальної школи затверджується керівником Спеціальної школи відповідно до законодавства. До складу піклувальної ради можуть входити представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян. Порядок формування піклувальної ради, відповідальність, строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються Положенням про піклувальну раду Спеціальної школи.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

9.1. Трудовий колектив Спеціальної школи складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

9.2. Трудовий колектив Спеціальної школи формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.9.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Спеціальної школи, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Спеціальної школи та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

9.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

9.6. Спеціальна школа в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

9.7. Органом громадського самоврядування у Спеціальній школі є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

9.8. Загальні збори:

обговорюють і пропонують Власнику зміни до Статуту;

розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Спеціальної школи;

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності Спеціальної школи;

вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

9.9. Позачергові загальні збори скликають:

члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників Спеціальної школи);

голова профкому;

власник закладу або орган, що здійснює галузеве управління;

керівник Спеціальної школи.

9.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

9.11. У Спеціальній школі можуть діяти також органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

10.1. Контроль за діяльністю Спеціальної школи здійснює Рівненська обласна рада.

10.2. Відносини Спеціальної школи з органами державної влади і органами місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

10.3. На вимогу Власника Спеціальна школа зобов'язана проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

11.1. Діяльність Спеціальної школи припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Спеціальної школи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Спеціальної школи відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Спеціальної школи може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

11.5. У разі злиття Спеціальної школи з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

11.6. У разі приєднання Спеціальної школи до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання однієї або кількох юридичних осіб до Спеціальної школи - до неї переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

11.7. У разі поділу Спеціальної школи, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

11.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Спеціальної школи.

11.9. У разі перетворення Спеціальної школи в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

11.10. Спеціальна школа може бути ліквідована:

на підставі рішення Рівненської обласної ради;

на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.11. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Спеціальної школи здійснюється в установленому порядку одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.12. Спеціальна школа є такою, діяльність якої припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Кiлькiсть переглядiв: 46

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Дата останньої зміни 25 Квітня 2023

Фотогалерея